HomeHealthfibromyalgia and fascia – what do you know?